Ποιοί Γίνονται Δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) καθώς και άλλων τμημάτων συναφούς αντικειμένου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μαιευτικής, Ψυχολογίας, Φυσιοθεραπείας, κλπ) της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής