Διοικητική Δομή και Νομικό Πλαίσιο

 

Δομή και Όργανα του Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι:

  1. Η Συνέλευση του Τμήματος
  2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Διαχείριση Χρονίων Νοσημάτων αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

 

Βλάχου Ευγενία, Καθηγήτρια, Πρόεδρος

Γκοβίνα Ουρανία, Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος

Τσίου Χρυσούλα, Καθηγήτρια, Μέλος

Πλακάς Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος

Δοκουτσίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μέλος

 

Ακαδημαἴκοί Υπεύθυνοι ανά Ειδίκευση

  • Ειδίκευση Ογκολογική Φροντίδα: Ακαδημαἵκός Υπεύθυνος Καθηγητής Γκοβίνα Ουρανία
  • Ειδίκευση Διαβητολογική Φροντίδα: Ακαδημαἵκός Υπεύθυνος Καθηγητής Βλάχου Ευγενία
  • Ειδίκευση Γαστρεντερολογική – Ενδοσκοπική Νοσηλευτική: Ακαδημαἵκός Υπεύθυνος Καθηγητής Δοκουτσίδου Ελένη

 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6821/6-7-2018 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων” του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 3310).

Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6821/6-7-2018 .

 

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3310/τ.Β΄/10-08-2018)

 

Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. (ΦΕΚ 4720/τ.Β΄/22-10-2018/Αποφάσεις Αριθμ.9989