Κατηγορίες Υποψηφίων

  1. Στο Π.Μ.Σ. Διαχείριση Χρονίων Νοσημάτων γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Κλινικής Ψυχολογίας της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής.
  2. Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α ́). Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση κριτήρια που ορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.