Γ’ Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

ECTS

Καθηγητής

Εφαρμογές σε Μεθόδους Έρευνας

52

10

Σ. Πλακάς

Ε. Βλάχου

Κλινικές Εφαρμογές στην ειδικότητα (Μέρος Α’)

91

10

Ο. Γκοβίνα

Διπλωματική Εργασία (ΔΕ Μέρος Α’)

10