Τέλη Φοίτησης και Κοινωνική Μέριμνα

Τα τέλη φοίτησης προσδιορίζονται από τη Σ.Ε. σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις αποφάσεις του Ιδρύματος. Το ποσό των διδάκτρων αναφέρεται σε κάθε νέα προκήρυξη.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να διεκδικήσουν εξωτερική χρηματοδότηση των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύματα ή φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ερευνητικά Ινστιτούτα. Δύνανται επίσης να καλύπτονται οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας στα οποία συμμετέχουν. Οι σχετικές λεπτομέρειες ορίζονται με απόφαση της Σ.Ε., ύστερα από εισήγησή της.

Απαλλάσσονται από τα δίδακτρα οι φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ΦΕΚ 3387/2018 και στο ΦΕΚ 2726/2029 (Απόφαση Αριθμ. 83842/Ζ1-2020).