Ενημερωτικό Δελτίο Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας  – ΕΣΝΕ – Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2022.